Трябва ли да обменяте Биткойн за други валути?

Бърза обмяна на електронни валути

1. Общи положения

1.1. Това споразумение определя процедурата, в съответствие с която услугата NitroCrypt обменя електронни пари онлайн.

1.2. Услугата е интернет ресурс, който предоставя възможност за извършване на транзакции за обмен на електронни пари, който се намира в мрежата на https://nitrocrypt.net

1.3. Клиент на Услугата може да бъде физическо или юридическо лице, което желае да ползва предоставяните от Услугата услуги.

1.4. Ако Клиентът и Услугата се споменават заедно, те ще бъдат наричани Страните по това Споразумение.

1.5. При сключването на този Договор страните се съгласяват, че електронният хендикап има същата правна сила като документ на хартиен носител и ще регулира отношенията между Клиента и Услугата, която предлага услуги за обмен на пари.

1.6. Това споразумение е публична оферта. Клиентът го приема, когато подаде Заявка през уебсайта на Услугата за обменна сделка.

1.7. Клиентът чрез уебсайта на Услугата или в мобилното приложение потвърждава, че приема тези условия на Договора. Едва тогава ще предприеме някакви действия.

1.8. Ако Клиентът е започнал да използва Услугата чрез подаване на Искане за обмен или друго, това се счита за неговото съгласие да премине процедурата по идентификация и да предостави на Услугата всички необходими данни и документи за проверка. Това е задължително условие за предоставяне на Услугата.

2. Предмет на Споразумението

2.1. Услугата NitroCrypt предоставя онлайн услуги за обмен на електронни пари. Процедурата за предоставяне на тези услуги определя вътрешната процедура на Услугата.

2.2. При използване на услугите на Услугата, Клиентът заплаща за тях, спазвайки условията, установени от настоящото Споразумение.

3. Права и задължения на страните

3.1. Сервизни отговорности:

3.1.1. Извършване на обменни операции с цифрови пари на платежни системи, ръководени от стандартите, посочени в това Споразумение.

3.1.2. Предоставяне на техническа и информационна поддръжка на Клиента, когато той прехвърля парични средства, използвайки Услугата.

3.1.3. Гарантиране на безопасността на информацията за обменните транзакции, включително личните данни на Клиента, времето и сумата на обмена, други данни, както и предоставянето на тази информация на Клиентите, извършили тези операции.

3.1.4. Информацията за парични преводи в различни посоки е поверителна и не може да бъде разкривана на трети страни. Изключение правят такива случаи:

- издаване и влизане в сила на съответното решение на съда, който се намира в държавата, в която се намира Услугата;

- правоприлагащите органи и институциите за финансов мониторинг, работещи по местонахождението на Услугата, са отправили официално искане;

- ръководството на системите за онлайн плащане отправи съответно искане.

3.1.5. Осигуряване на ползване на отстъпки от Клиента (ако има такива) при извършване на обменна сделка.

3.1.6. Осигуряване на начисляване на средства по сметката на Клиента или трето лице в рамките на 24 часа след получаване на рекламацията в случаите, предвидени в настоящото Споразумение.

3.1.7. Стриктно спазване на Политиката за поверителност.

3.2. Отговорности на клиента:

3.2.1. Предоставяне на точни данни, за да може Услугата да извършва коректно и навременно парични преводи.

3.2.2. Посочване на надеждни данни по време на процеса на идентификация, както и имейл адрес.

3.2.3. Осигуряване на възможност за получаване на системни съобщения на вашия имейл адрес. Наличие на компютър с достъп до Интернет, използване на най-новата версия на антивирусна програма за установяване на защитена връзка с Услугата.

3.2.4. Стриктно спазване на условията на това Споразумение.

3.2.5. Уведомяване на Услугата за всички случаи, когато сумата, посочена в Заявлението, не е преведена изцяло или частично към детайлите на Услугата. Това уведомление трябва да бъде изпратено до администрацията на Услугата в рамките на един месец от момента на получаване на парите. В противен случай сервизът може да се разпорежда с тази сума по свое усмотрение.

3.2.6. Съответствие с приложимите закони, които регулират онлайн паричните преводи.

3.2.7. Без измамен трафик от различни видове.

3.2.8. Гарантирано навършване на пълнолетие, което позволява извършване на парични преводи в съответствие с действащото законодателство на държавата, в която се намира Клиентът.

3.2.9. Гарантиране на сигурността на акаунта в сайта на Услугата, уведомяване на администрацията при забелязана подозрителна активност в акаунта на Клиента.

3.2.10. Предоставяне на надеждна информация и документи, преминаване на идентификация, предоставяне на данни или документи, ако Услугата ги поиска за проверка.

3.3. Права на услугата NitroCrypt:

3.3.1. Спиране за времетраенето на работа за подобряване на функционалността му, отстраняване на повреди.

3.3.2. Спиране на изпълнението на обменната операция по Заявлението на Клиента, ако компетентните органи или ръководството на платежните системи направят искане, ще бъде получена жалба от Клиента относно измама. Операцията спира до изясняване и разрешаване на ситуацията.

3.3.3. Установяване на отстъпки за Клиенти при операции по обмен на пари (по свое усмотрение).

3.3.4. Определяне на размера на комисионната, която Клиентът трябва да плати за услугите по обмен на пари.

3.3.5. Отказ за предоставяне на Услугата на потенциален Клиент без обяснение на причините за това.

3.3.6. Получаване от Клиента на данни, които потвърждават изпълнението на обменната операция, ако е възникнала грешка в процеса на нейното изпълнение. За да направите това, можете да използвате имейл, смартфон, екранна снимка на електронен портфейл.

3.3.7. Прекратяване на сътрудничеството с Клиента, ако последният е груб в комуникацията, не предоставя необходимите данни на клиентската поддръжка, задава въпроси, които не са свързани с услугите на Услугата.

3.3.8. Блокиране на обменната операция в съответствие с разпоредбите и клауза 5 от настоящото споразумение.

3.3.9. Блокиране на обменната операция и всички средства, получени от Клиента, до изясняване на ситуацията при всякакви спорни ситуации. Продължителността на блокирането може да бъде до 165 календарни дни.

3.3.10. Блокиране на сметката на Клиента, ако той не спазва задълженията си по този Договор.

3.3.11. Прилагане на действията, описани в клауза 3.3.9 от настоящото Споразумение, ако администрацията на Услугата подозира, че по време на обменната операция са извършени незаконни действия, са нарушени изискванията на действащото законодателство, както и изискването от Клиента да отиде чрез пълна идентификационна процедура чрез предоставяне на необходимите документи и информация от личен характер, потвърждаване произхода на средствата.

4. Характеристики на предоставянето на Услугата

4.1. Услугата извършва обменни операции чрез платежни системи, чийто списък е посочен на уебсайта на Услугата.

4.2. Услугата започва да извършва обменната операция веднага след като Клиентът преведе сумата от средства, посочена при попълване на Заявлението. Ако Клиентът е създал Заявление, но не е превел сумата, посочена в Заявлението в рамките на 20 минути, то се изтрива автоматично. Ако плащането е получено след регламентираното време, тогава преизчисляването се извършва по курса, който е валиден към момента на получаване на парите от Клиента към детайлите на Услугата.

4.3. Изпълнението на Приложението от Услугата приключва, когато средствата бъдат кредитирани по сметката, посочена от Клиента в Приложението.

4.4. Невъзможно е анулиране на Заявлението от страна на Клиента, ако операцията по обмен вече е започнала или е невъзможно да се върнат средствата, които той е предоставил за операцията по обмен.

4.5. При получаване от Клиента на сума, различна от посочената в Заявката, е възможно преизчисляване според реално получените средства или спиране на операцията от Услугата. Ако Клиентът направи заявка, плащането на получената сума се извършва по курса, който е бил в сила към момента на започване на превода.

4.6. Ако Клиентът посочи данни, които са невалидни или блокирани, Услугата прекратява операцията по обмен на пари. В съответствие с искането на Клиента, Услугата връща средства по данните на Клиента, от които са получени, като от тази сума приспада комисионната за обменната операция.

4.7. Ако Клиентът промени бележката към транзакцията или плати фактурата от друга сметка, Услугата блокира операцията. Въз основа на искане на Клиента Услугата възстановява средствата, като приспада от тях комисионната за обменната операция.

4.8. Ако Клиентът извършва обменна операция, за да получи криптовалута, тогава сроковете за изпълнение на Приложението ще зависят от натоварването на мрежата и може да отнеме няколко дни. Услугата не носи отговорност за скоростта на плащанията и тяхното потвърждение в блокчейна.

4.9. Във всеки случай, когато се извърши възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на клауза 9.10

5. Права и задължения на страните по Договора

5.1. Ако Клиентът използва неправилно услугите на Услугата, направи грешка при попълване на някои елементи от Приложението на сайта по време на обмена на цифрови пари, тогава Услугата не носи никаква отговорност. При прехвърляне на пари в грешна сметка операцията не се анулира, средствата не се връщат.

5.2. Ако Клиентът не може да използва оборудването като цяло или отделни негови елементи, Сервизът не носи отговорност за щетите и загубите, които възникват поради това.

5.3. Услугата не носи отговорност за работата на банките и платежните системи, които водят до забавяне на изпълнението на транзакция или грешка.

5.4. Услугата не носи отговорност за никакви видове разходи, загуби и пропуснати ползи на Клиента, ако неговите представи за тарифи, маржове на печалба и други точки са били погрешни.

5.5. Услугата не носи отговорност за всички видове разходи на Клиента, ако има грешки или забавяне при извършване на плащания в електронен вид.

5.6. Клиентът се съгласява средствата, които желае да обмени, да му принадлежат законно или той да се разпорежда законно с тях.

5.7. Клиентът се съгласява да обезщети трети лица за загуби, възникнали в резултат на пряко или непряко използване на функциите или ресурсите на Услугата.

5.8. Клиентът гарантира, че е навършил пълнолетие съгласно действащото законодателство. Ако това условие бъде нарушено, на Клиента се забранява да използва услугите на Услугата.

5.9. Клиентът се задължава да спре да използва Услугата, ако действащите закони в държавата, в която пребивава, забраняват използването на онлайн услуги за обмен или използването на активи в криптовалута.

5.10. Клиентът гарантира, че няма да използва Услугата за прилагане на измамни схеми и извършване на действия, които противоречат на действащото законодателство.

5.11. Цялата отговорност за действията, които Клиентът извършва, използвайки Услугата или нейните приложения, се носи от Клиента.

5.12. Клиентът трябва самостоятелно да плаща данъци, когато извършва обменни транзакции в Услугата, които са предвидени от действащото данъчно законодателство на страната на неговото местоположение.

5.13. Клиентът потвърждава, че няма да насърчава трета страна да предприема действия, които са забранени от настоящото Споразумение, както и да предприема действия, които противоречат на изискванията на законите на държавата, в която се намира.

5.14. Клиентът гарантира, че няма да се опитва да получи достъп до информация или услуги, до които няма достъп.

5.15. Клиентът гарантира, че няма да се опитва да се намесва в работата на Услугата чрез различни методи.

5.16. Клиентът гарантира, че няма да използва функциите и ресурсите на Услугата за извършване на обменни транзакции с активи в криптовалута, получени в резултат на незаконни хазартни дейности, измамни схеми, пране на пари, терористични и други дейности, които нарушават приложимото законодателство. Само онези финансови средства, чието получаване се характеризира като законно, могат да участват в обменните сделки.

6. Промяна на условията на Договора между страните

Услугата има право едностранно да прави промени или допълнения към това Споразумение с Клиента. Действието на тези промени започва от момента на публикуването им на уебсайта на Услугата. Клиентът трябва да ги приеме безусловно. Ако той не е съгласен с новите условия на услугата, тогава трябва да изпратите известие до администрацията на услугата. По-нататъшното обслужване на Клиента, ако той не е приел новите условия на Услугата, е невъзможно.

7. Непреодолима сила

В случай на форсмажорни ситуации, страните по настоящото споразумение ще бъдат освободени от отговорност, ако не са изпълнили или са забавили изпълнението на задълженията си по условията на настоящото споразумение. Такива ситуации включват следното: природно бедствие, действие или бездействие на властите, военни действия, терористични атаки, наводнения, експлозии, хакерски атаки, масови безредици. Форсмажорни ситуации могат да включват и такива обстоятелства, когато няма електричество или има прекъсвания, има проблеми с достъпа до интернет или той напълно липсва, няма връзка, проблеми в работата на други системи или мрежи.

8. Условия за ползване

8.1. Клиентът не може да използва Услугите за извършване на незаконни или измамни обменни транзакции. Всеки опит за съмнителна размяна заплашва с наказание в съответствие с действащото законодателство на страната, в която се извършва размяната.

8.2. Услугата има право да прехвърля данни за незаконни плащания, ако има обективни доказателства, към органи със съответните компетенции, администрацията на съответната платежна система.

8.3. Клиентът носи лична отговорност за законосъобразността на източниците на средства. Службата няма правомощия да проверява произхода им.

8.4. Услугата не носи отговорност, ако Клиентът е инструктирал трето лице да извърши обменна операция.

8.5. Клиентът се съгласява с условията на това Споразумение, ако е съгласен с правилата за обмен на Услугата.

8.6. Ако Клиентът започне обменна операция, използвайки функциите и ресурсите на Услугата, процедурата за идентифициране на неговата личност е задължителна.

9. Процесът на идентифициране на личните данни на Клиента

9.1. За да има достъп до услугите на Услугата, Клиентът в някои случаи трябва да премине през процедурата за идентификация.

9.2. По свое усмотрение Услугата може да поиска различни данни и документи за удостоверяване на самоличността на Клиента:

- трите имена на Клиента;

- серия, номер и друга информация на паспорта на клиента;

- снимка на вътрешен и задграничен паспорт;

- Дата и място на раждане;

- мястото на регистрация на Клиента и мястото, където се намира в момента;

- данни за контакт: телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и др.;

- селфи на Клиента с документ, потвърждаващ самоличността му в ръка;

- снимка на плащане за комунални услуги (потвърждение за местоживеене);

- всякакви други лични данни и документи, които ще позволят на Услугата да идентифицира напълно Клиента, който иска да извърши обменна операция.

9.3. Въз основа на данните и документите, предоставени от Клиента, Услугата извършва одит за установяване на следи от изпиране на пари, финансиране на тероризма, измамни схеми и други престъпни действия от финансов характер, използвайки функциите и ресурсите на Услугата.

9.4. При събиране, използване и прехвърляне на данни на Клиента, Услугата спазва стриктно Политиката за поверителност на данните.

9.5. Клиентът се съгласява всички предоставени за него данни да бъдат записвани през цялото време, докато акаунтът е активен в Услугата и 5 години след изтриването му.

9.6. Клиентът се съгласява, че Услугата ще проведе разследвания самостоятелно или ще включи трети страни, за да провери самоличността му с цел защита срещу престъпни действия.

9.7. Клиентът носи отговорност за поддържане на актуалността на информацията. Той трябва самостоятелно да прави промени и допълнения към него, ако възникне такава необходимост. Можете да направите това чрез личния си акаунт или като се свържете с администрацията на Услугата.

9.8. Клиентът носи пълна отговорност за всички загуби или пропуснати ползи, ако е невъзможно да се извърши обменна операция или блокиране на акаунта, ако Услугата не може да се свърже с него чрез контактите, посочени по време на регистрацията на сайта.

9.9. При преминаване на процедурата по идентификация, Клиентът се съгласява, че Услугата може да разгледа предоставените документи и данни (при необходимост може да бъде привлечено трето лице).

9.10. AML проверка се извършва на всички адреси на портфейли с криптовалута, когато Услугата извършва обменни операции. Ако в Приложението Клиентът посочи адрес на портфейла, който е свързан с Darknet Marketplace, Измамна борса, Darknet услуга, Смесваща услуга, Нелегална услуга, Измама, Откуп, Откраднати монети, тогава Администрацията на Услугата може да поиска от Клиента да премине идентифициране. При потвърждаване на тази връзка след извършване на идентификация, Услугата връща средствата на данните, от които са дошли. При връщане на средства се удържат мрежови комисионни при прехвърляне на средства.